Split payment

23 maja 2018


Szanowni Klienci informujemy, iż z dniem 1 lipca 2018 roku wchodzą w życie zmiany do Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. (Dz.U.2018,poz. 62)

Zmiany dotyczą między innymi wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności tzw. Split payment.

Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie polegało na tym, że:

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na specjalny rachunek VAT,

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których będzie prowadzony rachunek VAT, albo będzie rozliczana w inny sposób.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie dobrowolne.

Podzielona płatność dotyczyć będzie tylko przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT. Nie będzie więc dotyczyć płatności realizowanych przez i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Specjalny rachunek

Podatnik będzie posiadał specjalny rachunek bankowych dla celów VAT. Ustawa zakłada, że dla rachunku rozliczeniowego bank będzie prowadził rachunek VAT. Konto będzie prowadzone w walucie polskiej. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank będzie prowadził jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. Co ważne, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy. Rachunki dla potrzeb VAT będą prowadzone bezpłatnie.


◄ Powrót