O Banku


Rys historyczny Banku Spółdzielczego w Pszczółkach

Bank Spółdzielczy w Pszczółkach powstał w marcu 1960 roku pod pierwotną nazwą „Kasa Spółdzielcza w Pszczółkach”. Grupa Założycieli w liczbie 32 osób zebrała się w grudniu 1959 roku.

W skład grupy inicjatywnej weszły między innymi takie osoby jak: Sitko Jan, Woźniak Leopold, Słomski Stanisław, Sałata Wacław, Szczepański Władysław, Soczewa Edward, Kwietniewski Franciszek, Kot Leon, Patrzałek Józef, Szozda Mieczysław, Pawęzka Piotr, Kiński Zdzisław i inni.

Osobowość prawną Bank uzyskał dokładnie 23 marca 1960 roku poprzez wpis do sądowego rejestru spółdzielni. Udział członkowski wynosił początkowo 100 zł.

W skład pierwszego Zarządu Kasy Spółdzielczej w Pszczółkach weszli: Szczepański Władysław – przewodniczący, Mrożek Adam – zastępca przewodniczącego, Sitko Jan, Olbory Feliks i Sałata Wacław – członkowie. W statucie Kasy zapisano, że celem działania Kasy jest „udzielanie pożyczek w ramach państwowych planów kredytowych, zaliczkowanie kontraktacji, wypłaty za dostawy płodów rolnych, a także przyjmowanie i wypłacanie wkładów oszczędnościowych”.

Celem działania Kasy Spółdzielczej, a następnie Spółdzielczego Banku Ludowego, w latach 60-tych było również upowszechnianie idei oszczędzania wśród młodzieży szkolnej. W tym celu organizowane były w szkołach podstawowych Szkolne Kasy Oszczędnościowe.

Działalność swoją Kasa Spółdzielcza rozpoczęła w wynajętym lokalu o pow. 36 m2 u Państwa Soczewów przy ulicy Pomorskiej naprzeciw obecnej siedziby Banku. Lokal ten służył Bankowi aż do lipca 1975 roku. Terenem działania Kasy Spółdzielczej w Pszczółkach był teren gromady Pszczółki i Suchy Dąb w powiecie gdańskim.Dla obsługi członków i klientów z gromady Suchy Dąb został uruchomiony Punkt Kasowy w Suchym Dębie w pomieszczeniu wynajętym od Gminnej Spółdzielni.

W roku 1962 nastąpiła zmiana statutu, w myśl którego dokonano zmiany nazwy spółdzielni na „Spółdzielczy Bank Ludowy w Pszczółkach”, a jednocześnie podwyższony został udział członkowski do wysokości 200 zł.W takich warunkach organizacyjnych, przy zmieniającym się składzie osobowym Rady i Zarządu Bank działał do roku 1973.

W roku 1973 na skutek zmian w podziale administracyjnym kraju teren działania Banku powiększył się o trzy miejscowości: Różyny, Kleszczewko i Giemlice.

Ponadto w roku 1973 Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o zmianie nazwy Spółdzielczego Banku Ludowego na Bank Spółdzielczy w Pszczółkach, pod którą to nazwą Bank funkcjonuje do dzisiaj. Również w roku 1973 podwyższony został udział członkowski do wysokości 400 zł.

W roku 1974 po zmianie na stanowiska Kierownika Banku, którym został Henryk Schulz rozpoczęta została budowa własnego budynku bankowego. Budowa ta prowadzona była przy dużym wsparciu i zaangażowaniu wielu członków Banku oraz ówczesnych władz gminy. Przełomowym rokiem w działalności Banku Spółdzielczego w Pszczółkach był rok 1975. W tym roku w miesiącu lipcu Bank przeniósł się do nowo wybudowanego budynku bankowego przy ulicy Pomorskiej 18 A, w którym do dzisiaj prowadzi swoją działalność.

Drugą istotną zmianą organizacyjną w roku 1975 w działalności Banku, na mocy odgórnych decyzji państwowych, banki spółdzielcze uzyskały z dniem 1 lipca 1975 roku nowe kompetencje, polegające na przejęciu od banków rolnych całej obsługi kredytowej ludności wiejskiej. W nowej sytuacji organizacyjnej Bank Spółdzielczy w Pszczółkach stał się jedyną instytucją kredytującą rolnictwo indywidualne oraz czynności związane ze sprzedażą gruntów Państwowego Funduszu Ziemi.

W kolejnym 1976 roku Bank przejął obsługę finansową rachunków budżetu gminy wPszczółkach, a jednocześnie skierował swoją ofertę kredytową oraz obsługi rachunków bankowych do sektora pozarolniczego i osób fizycznych. W roku 1977 teren gminy Suchy Dąb został włączony do Gminy Pszczółki.

W takim układzie organizacyjnym bez znaczących zmian Bank funkcjonował praktycznie do roku 1990, w którym to roku doszło do wielkiej transformacji i przebudowy systemu ekonomicznego Kraju. Okres transformacji i dostosowywania spółdzielczości bankowej w Polsce do gospodarki rynkowej rozpoczął się w 1990 roku. Obejmował on zmiany w strukturze organizacyjnej i statusie prawno-ekonomicznym banków spółdzielczych. Bank Gospodarki Żywnościowej utracił swoją funkcję nadzorczą wobec banków spółdzielczych i banki stały się faktycznie w pełni samodzielnymi i odpowiedzialnymi za swoje wyniki. Okres lat 1990-2000 dla bankowości spółdzielczej charakteryzował się poszukiwaniem rozwiązań organizacyjnych i zrzeszeniowych oraz usytuowaniem polskiej spółdzielczości bankowej w systemie bankowym w Polsce.Tworzenie wielu Zrzeszeń Banków Spółdzielczych skończyło się w efekcie utworzeniem funkcjonujących do dzisiaj trzech Zrzeszeń banków spółdzielczych tzn. Spółdzielczej Grupy Bankowej, Banku Polskiej Spółdzielczości oraz Mazowieckiego Regionalnego Banku. Dla Banku Spółdzielczego w Pszczółkach ten długotrwały proces przystosowawczy został zakończony w 2002 roku, w którym to roku Bank Spółdzielczy w Pszczółkach wraz z innymi bankami spółdzielczymi zrzeszył się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc Spółdzielczą Grupę Bankową zrzeszającą aktualnie 150 banków spółdzielczych. Swoją działalność Bank prowadzi w dwóch placówkach: w Centrali Banku w Pszczółkach oraz w Filii w Suchym Dębie.

W roku 1997 – 1998, po zakupieniu działki w Suchym Dębie przystąpiono do budowy nowego budynku dla Filii. W 1999 roku został oddany do użytku nowo wybudowany budynek w Suchym Dębie, w którym funkcjonuje Filia Banku.Według stanu na koniec 2010 roku Bank zrzeszał 416 członków, których suma wpłaconych udziałów członkowskich wynosiła

W warunkach dużej konkurencji w systemie bankowym celem działania Banku musi być konieczność sprostania wzrastającym wymaganiom Klientów.

Bank Spółdzielczy w Pszczółkach od lat z powodzeniem konkuruje na miejscowym rynku bankowym oferując nowoczesne produkty bankowe po konkurencyjnych cenach.

Bank oferuje szeroki zakres produktów kredytowych, depozytowych i rozliczeniowych, w tym również: Bank Internetowy, karty płatnicze i karty kredytowe, bankomaty, pośrednictwo w rozliczeniach dewizowych, pośrednictwo ubezpieczeniowe. Mimo niewielkich rozmiarów działalności Bank posiada bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne obrazujące sytuację ekonomiczno-finansową.

Wskaźniki te potwierdzają, że Bank Spółdzielczy w Pszczółkach jest Bankiem zapewniającym bezpieczeństwo zgromadzonych w nim środków pieniężnych.

Konsekwencja w realizacji przyjętej strategii rozwoju Banku Spółdzielczego przynosi wymierne efekty w postaci wzrostu: funduszy własnych, wyniku finansowego, obliga kredytowego, depozytów oraz liczby rachunków.

Władze Banku
Bieżącą działalnością Banku kieruje trzyosobowy Zarząd w składzie:
Zarząd:
Prezes Zarządu: Zbigniew Fiałek
Wiceprezes zarządu: Marzena Gołyńska-Stelmach
Członek Zarządu: Alicja Mikołajczuk
Funkcje nadzorcze sprawuje 7 – osobowa Rada Nadzorcza w składzie:
Przewodniczący Rady: Antoni Ciunowicz
Zastępca Przewodniczącego: Ryszard Benedyk
Sekretarz Rady: Franciszek Binięda
Członek Rady: Wojciech Błędowski
Członek Rady: Sławomir Dwojak
Członek Rady: Wojciech Greber
Członek Rady: Piotr Malinowski
Misja i wizja

Misja Banku Spółdzielczego w Pszczółkach

Nowoczesny i solidny partner finansowy wspierający społeczności lokalne w realizacji ich celów, marzeń i ambicji.

Wizja Banku

Dostarczamy nowoczesne i bezpieczne rozwiązania finansowe, które odpowiadają potrzebom lokalnych społeczności i służą realizacji ich celów – na zasadzie partnerstwa, z zachowaniem

przyjaznych relacji zbudowanych na wsparciu, edukacji i społecznej odpowiedzialności.

Statut Banku

Aby pobrać Statut Banku Spółdzielczego w Pszczółkach proszę kliknąć tutaj

Wyniki finansowe

Wybrane składniki sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Pszczółkach za ostatni zbadany okres.

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Banku zostało zbadane przez niezależnego rewidenta – Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.

Ochrona Danych Osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Pszczółkach informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: Pełna informacja
Inspektorem Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Pszczółkach jest Ewelina Rywacka, z którym można się skontaktować elektronicznie pod adresem iod@bspszczolki.pl lub pisemnie: ul. Pomorska 18A, 83-032 Pszczółki

Podmioty współpracujące z Bankiem

Zgodnie z art. 111 b ust. 1 ustawy Prawo bankowe Bank Spółdzielczy w Pszczółkach informuje o przedsiębiorcach świadczących usługi na podstawie umowy o powierzenie czynności związanych z działalnością bankową:

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY

ADRES SIEDZIBY                            PRZEDSIĘBIORCY

                                    DANE IDENTYFIKACYJNE

REGON

NIP

KRS

1

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o.

ul. Spokojna 9A, 18-400 Łomża

450008792

718-002-68-19

80302

2

Zakład Usług Informatycznych Z. Koza Spółka komandytowa

ul. Kalkszteina 18, 82-400 Sztum

170127088

579-00-06-369

184323

3

P. T.-H. „Pestar” Eugeniusz Piechowski

 ul. J. Iwaszkiewicza 15,

83-200 Starogard Gdański

190921623

592-00-02-425

 

Ważne informacje

Formularz informacyjny – przeniesienie rachunku płatniczego

Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Przez przeniesienie rachunku płatniczego między dostawcami mającymi siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy rozumieć przekazanie, z upoważnienia konsumenta, przez dostawcę przekazującego dostawcy przyjmującemu informacji o wszystkich lub niektórych zleceniach stałych dotyczących poleceń przelewu oraz regularnie przychodzących na rachunek płatniczy prowadzony dla konsumenta przez dostawcę przekazującego poleceniach przelewu i poleceniach zapłaty, w ramach rachunku płatniczego albo jakiegokolwiek dodatniego salda, z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego na rachunek płatniczy otwarty dla konsumenta przez dostawcę przyjmującego, w walucie rachunku płatniczego, którego dotyczą przekazywane informacje, łącznie z ewentualnym zamknięciem rachunku płatniczego prowadzonego dla konsumenta przez dostawcę przekazującego.

Przedmiotem przeniesienia może być jedynie rachunek płatniczy umożliwiający co najmniej:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na ten rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku;
 3. zlecanie i odbieranie transakcji płatniczych.
 
I. Obowiązki i uprawnienia dostawcy przekazującego, dostawcy przyjmującego i konsumenta:
 1. Po złożeniu przez konsumenta upoważnienia do przeniesienia rachunku płatniczego i w zakresie w nim określonym, dostawca przyjmujący podejmuje czynności zmierzające do przeniesienia rachunku płatniczego konsumenta lub usług powiązanych zrachunkiem płatniczym wskazanych przez konsumenta w zakresie, w jakim dostawca przyjmujący świadczy takie usługi. W przypadku, gdy rachunek płatniczy jest prowadzony dla dwóch lub więcej konsumentów, upoważnienia udzielają wszyscy konsumenci.
 2. W upoważnieniu konsument może w szczególności:
  1. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
 3. Dostawca przyjmujący wykonuje czynności, określone w upoważnieniu w zakresie, w jakim umożliwiają mu to informacje przedstawione przez dostawcę przekazującego lub konsumenta, a w przypadku braku takich informacji zwraca on się o ich przekazanie.
 4. Dostawca przyjmujący, który nie świadczy usług świadczonych przez dostawcę przekazującego w ramach prowadzonego rachunku płatniczego, nie jest obowiązany do ich świadczenia w ramach rachunku otwieranego przez niego dla konsumenta w ramach przeniesienia rachunku.
 5. Dostawca przekazujący i dostawca przyjmujący, na żądanie konsumenta, udostępniają mu, nieodpłatnie, dane dotyczące istniejących zleceń stałych i poleceń zapłaty, powiązanych z prowadzonymi przez tych dostawców rachunkami płatniczymi konsumenta, które są objęte przeniesieniem.
 6. W celu zachowania ciągłości świadczenia usług płatniczych na rzecz konsumenta w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego, dostawca przekazujący nie może dokonać blokady instrumentów płatniczych przed dniem wskazanym w upoważnieniu udzielonym przez konsumenta, chyba że umowa ramowa rachunku zastrzega prawo dostawcy do blokowania instrumentu płatniczego.
 7. Dostawca przyjmujący lub dostawca przekazujący niezwłocznie wyrównuje każdą szkodę finansową konsumenta wynikającą bezpośrednio z niewywiązania się przez danego dostawcę z obowiązków związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego.
 8. W przypadku, gdy upoważnienie klienta, bądź informacja o której mowa w pkt II ust. 8, obejmuje żądanie zamknięcia rachunku u dostawcy przekazującego, dostawca może stwierdzić istnienie nieuregulowanych zobowiązań uniemożliwiających zamknięcie rachunku w terminie, o którym mowa w upoważnieniu a w przypadku, o którym mowa w pkt II ust. 8 – w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, jeżeli dotyczy to w szczególności rachunku:
  1. na którym jest blokada środków z tytułu nierozliczonej transakcji płatniczej;
  2.  z którego są dokonywane spłaty kredytów, w tym udzielonych z wykorzystaniem karty kredytowej;
  3.  na którym dokonano zajęcia środków w toku postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
  4. z blokadami środków;
  5.  na którym została ustanowiona kaucja środków na poczet zobowiązań konsumenta wobec innego dostawcy;
  6. z saldem zerowym i zaległymi opłatami, w przypadku gdy dostawca przyjmujący nie wprowadza przekroczenia salda na rachunku, a opłaty są naliczone, ale nie zostały pobrane;
  7.  z saldem ujemnym;
  8.  z otwartą akredytywą, otwartym inkasem dokumentowym lub inkasem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym;
  9.  prowadzonego dla konsumenta, wobec którego zostało wydane postanowienie
   o ogłoszeniu przez niego upadłości lub który złożył wniosek o ogłoszenie upadłości;
  10.  powiązanego z członkostwem u dostawcy prowadzącego taki rachunek.

 

II. Terminy zakończenia poszczególnych czynności w ramach przeniesienia rachunku płatniczego:

 1. Dostawca przyjmujący, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia, zwraca się do dostawcy przekazującego o dokonanie następujących czynności, o ile zostały objęte upoważnieniem:
  1. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, wykazu istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz dostępnych informacji o udzielonych zgodach na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione;
  2. przekazania dostawcy przyjmującemu oraz konsumentowi, w przypadku gdy tego zażądał, dostępnych informacji o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień zwrócenia się o te informacje;
  3. zaprzestania akceptowania poleceń zapłaty i przychodzących poleceń przelewu, ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu, w przypadku gdy dostawca przekazujący nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego;
  4. anulowania zleceń stałych ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
  5. przekazania środków pieniężnych pozostających na rachunku płatniczym prowadzonym przez dostawcę przekazującego w dniu określonym przez konsumenta w upoważnieniu;
  6. zamknięcia rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przekazującego w dniu wskazanym przez konsumenta w upoważnieniu.
 2. Jeżeli dostawca przyjmujący jest podmiotem wymagającym członkostwa konsumenta, termin 2 dni roboczych jest liczony od dnia dokonania pozytywnej weryfikacji członkostwa.
 3. W związku z informacją, o której mowa w ust. 1, otrzymaną od dostawcy przyjmującego, dostawca przekazujący dokonuje następujących czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
  1. przekazuje dostawcy przyjmującemu informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania upoważnienia;
  2. ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu zaprzestaje akceptowania przychodzących na rachunek płatniczy poleceń przelewu i poleceń zapłaty w przypadku gdy nie zapewnia automatycznego przekierowywania przychodzących poleceń przelewu i poleceń zapłaty na rachunek płatniczy posiadany lub otwarty przez konsumenta u dostawcy przyjmującego, a w przypadku odmowy przyjęcia transakcji informuje płatnika lub odbiorcę o przyczynach odmowy;
  3. anuluje zlecenia stałe ze skutkiem od dnia określonego w upoważnieniu;
  4. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym prowadzonym przez niego na rachunek płatniczy prowadzony przez dostawcę przyjmującego, w dniu określonym w upoważnieniu;
  5. zamyka rachunek płatniczy w dniu określonym w upoważnieniu, jeżeli nie istnieją na nim nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiające jego zamknięcie, i pod warunkiem zakończenia czynności wymienionych w pkt 1–3.
 4. W przypadku, gdy nieuregulowane zobowiązania uniemożliwiają zamknięcie rachunku płatniczego konsumenta w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, dostawca przekazujący niezwłocznie informuje o tym konsumenta.
 5. Dostawca przyjmujący, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wykonuje następujące czynności, o ile są objęte upoważnieniem:
  1. ustanawia i realizuje zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu, o których ustanowienie wystąpił konsument, ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
  2. dokonuje niezbędnych przygotowań do akceptowania poleceń zapłaty i akceptuje polecenia zapłaty ze skutkiem od dnia wskazanego w upoważnieniu;
  w stosownych przypadkach informuje konsumenta o następujących prawach przysługujących mu zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009: klient ma prawo zlecić swojemu dostawcy usług płatniczych:
  – ograniczenie pobrania z tytułu polecenia zapłaty do określonej kwoty lub określonej częstotliwości lub obu takich pułapów;
  – w przypadku gdy upoważnienie w ramach schematu płatniczego nie przewiduje prawa do zwrotu kwoty transakcji, skontrolowanie każdej transakcji polecenia zapłaty oraz sprawdzenie, czy kwota i częstotliwość przedłożonej transakcji polecenia zapłaty odpowiada kwocie i częstotliwości uzgodnionej w upoważnieniu, przed obciążeniem ich rachunku płatniczego, w oparciu o informacje dotyczące upoważnienia;
  – zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty z rachunku płatniczego klienta lub zablokowanie wszelkich poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców lub dopuszczenie jedynie poleceń zapłaty zainicjowanych przez jednego lub większą liczbę określonych odbiorców.
  1. informuje płatników wskazanych w upoważnieniu i dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz przekazuje płatnikom kopię upoważnienia;
  2. informuje odbiorców określonych w upoważnieniu i stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta o danych identyfikujących rachunek płatniczy konsumenta u dostawcy przyjmującego oraz o dniu, od którego polecenia zapłaty mają być realizowane z tego rachunku płatniczego, a także przekazuje tym odbiorcom kopię upoważnienia.
 6. W przypadku, gdy konsument osobiście przekazuje informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 4 i 5, płatnikom lub odbiorcom, dostawca przyjmujący przekazuje konsumentowi, w terminie, o którym mowa w ust. 5, dane identyfikujące rachunek płatniczy oraz wskazuje datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego.
 7. Datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego, ustala się na co najmniej 6 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego dokumentów przekazanych przez dostawcę przekazującego. W przypadku określenia daty na dzień wcześniejszy, zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty dostawca przyjmujący wykonuje po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania przez dostawcę przyjmującego tych dokumentów.
 8. Jeżeli konsument poinformuje dostawcę prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jego rachunek płatniczy o zamiarze otwarcia rachunku płatniczego u dostawcy prowadzącego działalność w innym państwie członkowskim, dostawca prowadzący rachunek płatniczy, po otrzymaniu tej informacji:
  1. przekazuje konsumentowi, nieodpłatnie, wykaz istniejących zleceń stałych dotyczących poleceń przelewu oraz udzielonych przez dłużnika zgodach na realizację poleceń zapłaty, o ile są dostępne, a także dostępne informacje o regularnie przychodzących poleceniach przelewu oraz zleconych przez wierzyciela poleceniach zapłaty zrealizowanych na rachunku płatniczym konsumenta w ciągu 13 miesięcy poprzedzających dzień otrzymania informacji;
  2. przekazuje środki pieniężne pozostające na rachunku płatniczym konsumenta na rachunek płatniczy konsumenta u nowego dostawcy usług płatniczych, o ile informacja zawiera dane umożliwiające jego identyfikację i identyfikację rachunku płatniczego konsumenta;
  3. zamyka rachunek płatniczy konsumenta, o ile takie żądanie jest objęte informacją.
 9. W przypadku gdy konsument nie ma na rachunku płatniczym nieuregulowanych zobowiązań, dostawca prowadzący ten rachunek realizuje czynności określone w ust. 8 w dniu wskazanym przez konsumenta, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 dni roboczych od dnia otrzymania informacji konsumenta, chyba że konsument i dostawca uzgodnią inny termin. W przypadku, gdy na rachunku płatniczym konsumenta znajdują się nieuregulowane zobowiązania, które uniemożliwiają jego zamknięcie, dostawca niezwłocznie informuje o tym konsumenta.

 

III. Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego, warunki ich świadczenia oraz możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami:

Zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia, wynikają z obowiązującej u dostawcy przyjmującego taryfy opłat i prowizji. Ewentualne, możliwe ograniczenia, które mogą wyniknąć w trakcie przeniesienia rachunku płatniczego w powiązaniu z tymi usługami, mogą wyniknąć z faktu braku świadczenia określonych usług przez dostawcę przyjmującego, które były świadczone dotychczas na rzecz konsumenta przez dostawcę przekazującego, lub świadczenia ich przez dostawcę przyjmującego w innym zakresie, w odniesieniu do dostawcy przekazującego. Z uwagi na indywidualny charakter przedmiotowych kwestii, szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy placówek Banku. Pracownik placówki Banku jest zobowiązany również do udostępnienia klientowi dokumentów, z których wynika zakres usług płatniczych świadczonych przez dostawcę przyjmującego oraz warunki ich świadczenia.

 

IV. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego:

 1. Opłaty pobierane od konsumenta przez dostawcę przekazującego lub dostawcę przyjmującego za czynności inne niż przekazywanie informacji, o których mowa w pkt II ust. 1 pkt 1 i 2, nie mogą być wyższe niż rzeczywiste koszty ponoszone przez danego dostawcę z tytułu wykonywanych czynności.
 2. Dostawca przekazujący nie może pobierać opłat od konsumenta oraz dostawcy przyjmującego za przekazywanie informacji, o które zwrócił się ten dostawca zgodnie z pkt II. ust. 1 pkt 1 i 2.
 3. Opłaty związane z przeniesieniem rachunku płatniczego są wskazane w obowiązującej u dostawców taryfie opłat i prowizji. Aktualnie obowiązujące taryfy opłat i prowizji stosowane przez dostawcę przekazującego jak i dostawcę przyjmującego, dostępne są w placówkach Banku. Przedmiotowe dokumenty mogą być również udostępnione na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.
 4. Bank. z tytułu przeniesienia rachunku płatniczego nie pobiera opłat.

 

V. Dane, które konsument będzie musiał przedstawić w celu przeniesienia rachunku płatniczego:

 1. W celu rozpoczęcia procedury przeniesienia rachunku konsument jest zobowiązany:
  1. wskazać dostawcę przekazującego i dostawcę przyjmującego,
  2. określić szczegółowo rachunki, które mają być przedmiotem przeniesienia, wraz ze wskazaniem stanu środków na tych rachunkach,
  3. wskazać szczegółowo zakres usług, które mają zostać przeniesione w związku z przeniesieniem rachunku,
  4. określić szczegółowo przychodzące polecenia przelewu i zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz udzielić dostawcy przyjmującemu zgód na realizację poleceń zapłaty, które mają zostać przeniesione,
  5. określić datę, od której zlecenia stałe dotyczące poleceń przelewu oraz polecenia zapłaty mają być wykonywane z rachunku płatniczego prowadzonego przez dostawcę przyjmującego,
  6. wskazać płatników dokonujących regularnie przychodzących poleceń przelewu na rachunek płatniczy konsumenta,
  7. wskazać odbiorców stosujących polecenie zapłaty do pobierania środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta.

 

VI. Pozasądowych procedur rozstrzygania sporów, w tym właściwych sądów polubownych:

 1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W przypadku sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
  1. odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym do Rady Nadzorczej Banku;
  2. złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3. skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4. złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5. wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 4. Podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich są:
  1. Rzecznik Finansowy, adres strony internetowej: www.rf.gov.pl;
  2.  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, adres strony internetowej: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/index.jsp;
  3. Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, adres strony internetowej: www.zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.
Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych

Kliknij w poniższy link aby dowiedzieć się więcej.

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych